ධර්මරාජයට 2012න් අත්වැලක්

“ධර්මරාජයට 2012න් අත්වැලක්”Covid-19 වෛරසය පැරදවිමට මේ අප සැමම එකතු විය යුතු කාලයයි. මනුෂ්‍යත්වයට මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආමන්ත්‍රණය කල යුතු කාලයයි .“ධර්මරාජයට 2012න් අත්වැලක්”.ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙන් ඉවත් වී වසර පහක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් මෑත කාලීනව පාසලෙන් ඉවත් වූ ක්‍රියාකාරීම කණ්ඩායමක් වන 2012 ධර්මරාජ විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම වන අප සාමාජිකයන් 100 කට අධික පිරිසකගේ දායකත්වයෙන්, රුපියල් ලක්ෂයකට අධික වටිනාකමකින් යුත් “Foot Operated Water Sink” 10ක් , “Infra-Red Thermometers” 3ක් , “Hand wash”,සබන් කැට , “Hand Sanitizers” වැනි පාසලට මේ මොහොතේ අවශ්‍යම සනීපාරක්ෂක උපකරණ රැසක් විදුහල්පතිතුමා වෙත පිළිගැන්වීම අද සිදු කරන ලදි.

This is the time for us to unite and show our humanity towards the fight against Covid-19.“ධර්මරාජයට 2012න් අත්වැලක්”To commemorate five years of leaving alma mater , We, Dharmaraja College old boys’ batch of 2012 has donated well-needed sanity equipment’s at this moment to the Principal which worth more than hundred thousand including 10 Foot-operated water sinks, 3 infrared thermometers, Hands Wash bottles, Soap, Hand sanitizers. For this noble cause, more than 100 old boy members of the Dharmaraja College 2012 batch were engaged.